PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG, NGÀNH

Cung cấp báo cáo về thị trường, ngành, sản phẩm – dịch vụ mà doanh nghiệp đang/sẽ hoạt động (bao gồm cả về đối thủ cạnh tranh và khách hàng):
  • Thu thập dữ liệu về thị trường, ngành, sản phẩm mà doanh nghiệp đang/sẽ hoạt động.
  • Đánh giá tổng quan và chi tiết.