ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP

Tư vấn cho khách hàng có nhu cầu xác định giá trị doanh nghiệp:
  • Rà soát và thu thập dữ liệu pháp lý.
  • Khảo sát và thu thập thông tin về hoạt động kinh doanh.
  • Xây dựng mô hình và triển khai thực hiện định giá.